EDITA ŽIOBIENĖ

LT

ENG
Publikacijos
1. Žiobienė E. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos perspektyvos Lietuvoje // Jurisprudencija, Nr. 9 (111), 2008, p. 86 – 94.
 
2. Žiobienė E. Žmogaus teisių apsauga: institucinis aspektas // Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. 2007. p. 364-383.
 
3. Žiobienė E. The Fundamental Rights Agency – view from Lithuania // The Fundamental Rights Agency – views from the new Member States and Germany. Centrum for International Relations. Warsaw, 2006, p. 123 - 139.
 
4. Žiobienė E. Institutional Protection of Human Rights // Human Rights. Minority Rights. Lietuvos žmogaus teisių centras, 2006, p. 27-39.
 
5. Žiobienė E. Right to Privacy in the Media // Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law, Daugavpils University, 2006, p. 26-36.
 
6. Žiobienė E. Lygiateisiškumo principą užtikrinančių institucijų teisinio statuso problemos // Jurisprudencija, Nr. 12 (90), 2006, p. 75 – 81.
 
7. Žiobienė E. Tarptautinis kovos veiksmų prieš prekybą žmonėmis reglamentavimas // Palavinskienė B., Prokopčik M., Vidrinskaitė S. Žiobienė E. Prekyba žmonėmis: prevencija, aukų apsauga, problemos sprendimo būdai. Lietuvos žmogaus teisių centras, 2006, p. 4-13.
 
8. Žiobienė E. Nepilnamečių interesų apsauga nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio. // Jurisprudencija, Nr.. 9 (87), 2006, p. 31-36.
 
9. Žiobienė E. Pietų Afrikos Respublikos Konstitucija // Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. 2006, p. 334-351.
 
10. Žiobienė E. Žmogaus teisių garantijos // Abramavičiūtė I., Beinoravičius D., Birmontienė T. ir kt. Tautinių mažumų teisės. Lietuvos žmogaus teisių centras. 2005, p. 43-54.
 
11. Žiobienė E. Europos Sąjungos dokumentai ir lygybės politikos užtikrinimas. // Abramavičiūtė I., Beinoravičius D., Birmontienė T. ir kt. Tautinių mažumų teisės.. Lietuvos žmogaus teisių centras. 2005, p. 91-96.
 
12. Žiobienė E. Aktualios konstitucinės teisės į privatų gyvenimą apsaugos problemos // Jurisprudencija, Nr. 64 (56), 2005, p. 124 – 131.
 
13. Žiobienė E. Teisminės valdžios autoriteto apsauga žiniasklaidoje// Jurisprudencija, Nr. 57 (49), 2004, p. 16-24.
 
14. Žiobienė E. Implementation of European Law in Protection of Privacy // Romania in its Way to European Integration, Proceedings of the International Conference, Pitesti, Publishing House of the University of Pitesti. 2004.
 
15. Abramavičiūtė I., Andrulienė A., Leončikas T., Žiobienė E. Tarpusavio supratimas: tarpetninė tolerancija. Lietuvos žmogaus teisių centras, 2004.
 
16. Baltutytė E., Birmontienė T., Žilinskas D., Žiobienė E. Žmogaus teisės. Diskriminacijos draudimas Lietuvos ir tarptautinėje teisėje. Lietuvos žmogaus teisių centras, 2004.
 
17. Žiobienė E. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta privataus gyvenimo apsauga: informacijos skleidimo apie viešuosius ir privačius asmenis skirtumai// Jurisprudencija Nr. 30 (22). Vilnius, 2002. – P. 91 – 99.
 
18.  Žiobienė E. Privatumo teisės doktrinos kaita Jungtinėse Amerikos Valstijose // Jurisprudencija Nr. 32 (24). Vilnius, 2002. – P. 33 – 40. 
                                                                                               
19. Slavėnaitė E. (Žiobienė E.) Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas vidaus teisėje. // Teisės apžvalga. VDU. 1999, No. 1, p. 11-55.
CV
Darbas Mykolo Romerio universitete
Publikacijos
LTENG